Menu Zamknij

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Budowlanych Nr1 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zsb1.pl

Data publikacji strony internetowej: 01-09.2011

Data ostatniej aktualizacji: 08.08.2018

Status pod względem zgodności z ustawą

  1. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

– opublikowane zostały w oparciu o inne przyjęte zasady w instytucjach,

– posiadają strukturę w której nie ma możliwości ingerowania,

– pochodzą z różnych źródeł.

  1. Niektóre zamieszczone filmy mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały zamieszczone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  2. Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  3. Cześć plików nie jest dostępna cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkół Budowlanych Nr1 w Krakowie.

Skróty klawiaturowe

Na stronach internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt . Osobą kontaktową jest Paweł Kukla, e-mail: zsbnr1@poczta.onet.pl

Lub skontaktować się z sekretariatem szkoły Tel. 12/637-48-82 lub 12/637-13-53.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz zadania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Zespołu Szkół Budowlanych Nr1 prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Jerzego Szablowskiego 1, prowadzące do niego schody z podjazdem dla niepełnosprawnych.

Nad wejściem do budynku nie ma głośników i systemu naprowadzającego dźwiękowego naprowadzającego osobę niewidomą i słabo widzącą.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy portierni.

W budynku na każdym poziomie – parter, I piętro, II piętro i piwnice znajduje się korytarz.

Budynek nie posiada windy.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Skip to content