EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE

 

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20120904104425555

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20120911152432858

W skrócie:

Egzaminy eksternistyczne przeprowadza się dwa razy w ciągu roku:

1) w zimowej sesji egzaminacyjnej – w okresie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;
2) w jesiennej sesji egzaminacyjnej – w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października.

 Osoby zamierzające przystąpić do egzaminów eksternistycznych zawodowych przesyłają do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w terminie

  • do dnia 31 stycznia – jeżeli zamierzają przystąpić do tego egzaminu w tym samym roku,w którym składają wniosek (czyli w jesiennej sesji egzaminacyjnej);
  • do dnia 30 września – jeżeli zamierzają przystąpić do tego egzaminu w roku następnym (czyli
    w zimowej sesji egzaminacyjnej):

1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego oraz
2. załączniki do wniosku:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum albo świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej,
  • dokumenty potwierdzające kształcenie się lub wykonywanie pracy w danym zawodzie, w szczególności świadectwa szkolne, indeksy, zaświadczenia lub świadectwa pracy,
  • kserokopię obu stron dowodu osobistego  lub innego dokumentu ze zdjęciem zawierającego datę i miejsce urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL,a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • wniosek o dostosowanie warunków i formy egzaminu do rodzaju niepełnosprawności wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym występowanie dysfunkcji lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Wymóg dwóch lat kształcenia się w zawodzie lub pracy w zawodzie obejmuje łącznie okresy kształcenia się np. w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe i na różnego rodzaju kursach w zakresie tego zawodu oraz obejmuje okres pracy w tym zawodzie.